فرمانداری سمنان
ENGLISH
آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورا

آگهى اسامى نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامى شهر سمنان

- 1 آقای رضا ابوالخیریان فرزند محمد کد نامزد 124

- 2 آقای سیدعباس احمدپناهی فرزند سیدفتح اله کد نامزد 126

- 3 آقای احمد اخلاقی فرزند حسینعلى کد نامزد 127

- 4 آقای علی اقبالی فرزند عبدالعلى کد نامزد 128

- 5 آقای عباس آلبویه فرزند علی اکبر کد نامزد 129

- 6 خانم گوهر البویه فرزند عباسعلی کد نامزد 141

- 7 خانم ناهید امیدی فرزند محمد على کد نامزد 142

- 8 آقای یاسر باجان فرزند علیرضا کد نامزد 145

- 9 آقای ابراهیم باصری فرزند حسین کد نامزد 146

- 10 آقای غلامرضا بصیرت فرزند محمد کد نامزد 148

- 11 آقای محمدرضا بهار فرزند حبیب ا... کد نامزد 149

- 12 آقای محمدمهدی بهار فرزند على کد نامزد 151

- 13 آقای فرهاد بهشتی فرزند علی اصغر کد نامزد 152

- 14 خانم مریم بیگلری فرزند محمدعلى کد نامزد 154

- 15 آقای علی پارسا فرزند حسن کد نامزد 156

- 16 خانم زهره پازوکی فرزند عبدالصمد کد نامزد 157

- 17 آقای علی اصغر تاج آبادی فرزند محمد کد نامزد 158

- 18 آقای ابوالفضل تشرعی فرزند حسن کد نامزد 159

- 19 آقای محمد جهان فرزند علی اکبر کد نامزد 161

- 20 آقای سیدحسن حسینی فرزند سیدمرتضی کد نامزد 162

- 21 آقای کوروش حصیرباف فرزند زین العابدین کد نامزد 164

- 22 آقای مجتبی خراسانی فرزند محمد کد نامزد 167

- 23 آقای مهدی خراسانیان فرزند ولى اله کد نامزد 168

- 24 خانم شهناز خلدی فرزند داود کد نامزد 169

- 25 آقای مهرداد دادرس مشهور به - فرزند فتح الله کد نامزد 171

- 26 آقای عباس دارابی فرد فرزند مصطفى کد نامزد 172

- 27 آقای مرتضی داودی مشهور به بهزاد فرزند پنجعلى کد نامزد 174

- 28 آقای تقی دربانیان فرزند رضا کد نامزد 175

- 29 آقای رضا دربانیان مشهور به سروش فرزند عبدالحمید کد نامزد 176

- 30 آقای مجتبی درویش خادم فرزند محمد کد نامزد 178

- 31 خانم مریم دوست محمدی فرزند حسین کد نامزد 179

- 32 آقای مراد دوست محمدیان فرزند اله مراد کد نامزد 181

- 33 آقای ایرج ذوالفقاری فرزند غلامحسین کد نامزد 182

- 34 آقای محمدرضا رجبی فرزند على کد نامزد 184

- 35 آقای محمدرضا رجبی نسب مشهور به محمود رجبى نسب فرزند ابراهیم کد نامزد 185

- 36 آقای علیرضا رستمی فرزند عبدالله کد نامزد 186

- 37 آقای محمدعلی رستمیان فرزند محدرضا کد نامزد 187

- 38 خانم زینب رهبر فرزند امان الله کد نامزد 191

- 39 خانم سیما روشنائی فرزند لطف اله کد نامزد 192

- 40 آقای محمد زحمت کش فرزند حبیب الله کد نامزد 194

- 41 آقای سیدرامین زرگر فرزند سید احمد کد نامزد 195

- 42 آقای حجت الله زیاری فرزند حسن کد نامزد 196

- 43 آقای غلامرضا سالار فرزند علی اکبر کد نامزد 198

- 44 آقای سیدمسعود سیادتی فرزند آقاسید على کد نامزد 212

- 45 آقای عبدالحسین شاهی فرزند عباس کد نامزد 215

- 46 آقای سیدکاظم شجاعی فرزند سید اسماعیل کد نامزد 216

- 47 خانم صدیقه بیگم شجاعی فرزند سید عبدالله کد نامزد 217

- 48 آقای رضا شریفی فرزند فضل الله کد نامزد 218

- 49 خانم مریم شعبانی برزگر فرزند محمود کد نامزد 241

- 50 آقای محمدحسن شکری مشهور به حسن شکری- شکریان فرزند گل محمد کد نامزد 242

- 51 آقای علی صابریان فرزند عباس کد نامزد 245

- 52 آقای علیرضا صابریان فرزند اکبر کد نامزد 246

- 53 آقای علی رضا صادقی حقیقی فرزند کریم کد نامزد 247

- 54 آقای رضا صباغیان فرزند اسماعیل کد نامزد 248

- 55 آقای حسین صدرناصری فرزند ناصر کد نامزد 249

- 56 خانم زهرا صدیقی مشهور به صدیقی فرزند حسین کد نامزد 251

- 57 آقای عباسعلی طالب بیدختی فرزند محمد حسین کد نامزد 254

- 58 آقای امیرهوشنگ طالبی مشهور به طالب بیدختى فرزند محمد کد نامزد 256

- 59 آقای جواد عالمی فرزند محمد على کد نامزد 257

- 60 آقای حمیدرضا عباسی فرزند على محمد کد نامزد 258

- 61 آقای حمیدرضا عربیان فرزند حمزه کد نامزد 261

- 62 آقای سیدمجتبی علوی فرزند سید رضا کد نامزد 264

- 63 آقای مجید غایبی فرزند عبدالعلى کد نامزد 267

- 64 آقای محمدعلی غریب شائیان فرزند قاسم کد نامزد 268

- 65 آقای علیرضا غفوریان فرزند رحمت اله کد نامزد 269

- 66 آقای علیرضا فامیلی فرزند اسماعیل کد نامزد 271

- 67 آقای عبدالله فخار فرزند قدیر کد نامزد 272

- 68 آقای ابوالقاسم فخاریان مشهور به مهندس فخاری فرزند حسین کد نامزد 274

- 69 آقای جواد قادری فرزند محمدحسین کد نامزد 275

- 70 آقای عباس قادری فرزند محمد کد نامزد 276

- 71 خانم نیره قادری فرزند محمد کد نامزد 278

- 72 آقای مسعود کاشی فرزند عباس کد نامزد 279

- 73 آقای محمود کبیری فرزند احمد کد نامزد 281

- 74 آقای سیدحسن کیا فرزند سید احمد کد نامزد 285

- 75 آقای سیدکمال کیا فرزند سید على اصغر کد نامزد 286

- 76 آقای سعید گرامیان فرزند عسکر کد نامزد 287

- 77 آقای حسین گل هاشم فرزند اسدالله کد نامزد 289

- 78 خانم راضیه محجوب فرزند یارعلى کد نامزد 291

- 79 آقای بابک محفوظی فرزند جمشید کد نامزد 292

- 80 آقای آرش محقق فرزند على اضغر کد نامزد 294

- 81 آقای حبیب الله محقق فرزند عباسعلی کد نامزد 295

- 82 آقای محمدعلی محقق مشهور به وحید فرزند حسن کد نامزد 296

- 83 آقای مجید مداح فرزند رحمت الله کد نامزد 297

- 84 آقای حسن مکبریان مشهور به هاشم فرزند محمد ضمان کد نامزد 412

- 85 خانم معصومه موثق فرزند رمضانعلى کد نامزد 414

- 86 آقای هادی مومن آبادی فرزند غلامحسین کد نامزد 415

- 87 آقای داود میرحاج فرزند رمضان کد نامزد 416

- 88 خانم نغمه ناجی فرزند خلیل کد نامزد 417

- 89 آقای علی نجار فرزند محمد على کد نامزد 418

- 90 آقای اصغر نژادزارع مشهور به محمد زارع فرزند عبدالله کد نامزد 419

- 91 خانم مریم نژادلو فرزند تقى کد نامزد 421

- 92 آقای مجید نظری فرزند محمد کد نامزد 424

- 93 خانم مهین نوروزی فر فرزند صفر کد نامزد 426

- 94 آقای همت هادیان مشهور به هادیان فرزند محمدصادق کد نامزد 427

- 95 آقای سیدمهیار هاشمی هزاوه مشهور به هاشمى فرزند سیدمجتبى کد نامزد 428

- 96 آقای ابوالفضل همتی فرزند میرزا آقا کد نامزد 429

- 97 آقای غلامرضا همتی فرزند ابوالفضل کد نامزد 451

- 98 آقای محمد همتی فرزند عباسعلى کد نامزد 452

- 99 آقای محمدابراهیم همتی فرزند صفرعلى کد نامزد 454

- 100 آقای محمدرضا همتی مشهور به فرشید فرزند حسین کد نامزد 456

- 101 خانم مهسا یدالهی فرزند حسن کد نامزد 458

- 102 آقای مهدی یعقوبی هریکنده فرزند حسینعلی کد نامزد 459

- 103 آقای محمود یوسفی مشهور به - فرزند ناصر کد نامزد 461


1396/02/27

نشاني: سمنان- ميدان نماز- فرمانداري سمنان - كد پستي:3519683141 - ايميل روابط عمومي: info.semnan@ostan-sm.ir - تلفن: 5-33331583-023 - دورنگار: 33334870 -023

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به فرمانداری سمنان می‌باشد.
Powered by DorsaPortal